INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (Omerato s.c. ul. Siemiradzkiego 10, 60-764 Poznań) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a)      zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b)      przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c)      prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego,

d)      gromadzenie plików cookies (za uprzednim zaakceptowaniem na poziomie okienka informującego o plikach cookies, widocznego od razu po wejściu na stronę).

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a)      wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,

b)      wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,

c)      firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży,

d)      firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5. Podmiotom wskazanym wyżej są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@omerato.pl

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zaakceptuj aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności strony. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdziesz w zakładce Pliki cookies na dole strony.